Nowa procedura reklamacyjna


W związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce informuje, że z dniem 11.10.2015 r. proces obsługi reklamacji będzie przebiegał zgodnie z niżej przedstawionymi zasadami:
 
1. Reklamacja jest to wystąpienie Klienta skierowane do Ubezpieczyciela, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela tj. Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51;               00 – 867 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy                       w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320749, o numerze                                   NIP: 108-00-06-955.
2. Klientem w rozumieniu powołanej powyżej ustawy jest ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawiony z umowy ubezpieczenia - będący osobą fizyczną.
3. Reklamacje składa się:
        1) w formie pisemnej:
            a) osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela, 
            b) przesyłką pocztową na adres Ubezpieczyciela: 
                              Dział Jakości
                              Inter Partner Assistance Polska S.A.
                              ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa.
        2) drogą elektroniczną na adres e-mail: quality@ipa.com.pl
4. Przesłane zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
        1) imię i nazwisko Klienta,
        2) pełen adres korespondencyjny Klienta lub 
        3) adres e-mail, na który należy skierować odpowiedź,
        4) wskazanie umowy ubezpieczenia, której dotyczy Reklamacja, 
        5) opis zgłaszanego problemu oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające Reklamację,
        6) oczekiwane przez Klienta działania,
        7) w przypadku gdy Klient oczekuje przesłania odpowiedzi drogą elektroniczną – żądanie Klienta w tym zakresie.
5. Jeżeli w procesie rozpatrywania Reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych ze zgłoszeniem, Ubezpieczyciel poinformuje o tym Klienta, w celu dostarczenia przez Klienta wszelkich danych i informacji, o których dostarczenie wnosi Ubezpieczyciel w zakresie w i w celu niezbędnym do rozpatrzenia Reklamacji. 
6. Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.           Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. 
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie,          o którym mowa w ust. 6, Ubezpieczyciel:
       1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
       2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
       3) określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi.   
8. Odpowiedź Ubezpieczyciela zostanie przesłana na adres pocztowy wskazany w pkt 4 ppkt 2) chyba, że Klient wnosił o przesłanie mu odpowiedzi pocztą elektroniczną. Wówczas odpowiedź zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany                 w pkt 4 ppkt 3).
9. Językiem obowiązującym w korespondencji i kontaktach z Ubezpieczycielem jest język polski.
 
Niezależnie od przedstawionych wcześniej postanowień Klient może skorzystać z następujących środków odwoławczych: 
1. Klient może złożyć odwołania od stanowiska Ubezpieczyciela w ramach wewnętrznej procedury. Odwołania takie składa się              w następujący sposób:
       1) w formie elektronicznej na adres e-mail: quality@ipa.com.pl
       2) w formie pisemnej: 
           a) osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela,
           b) przesyłką pocztową na adres Ubezpieczyciela: 
                           Dział Jakości
                           Inter Partner Assistance Polska S.A.
                           ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa.
2. Klient może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie Jego sprawy.
3. Klient może wystąpić na drogę sądową. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
4. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. 
 
Powyższe postępowania odnoszą się zarówno do nowych Reklamacji zgłoszonych przez Klienta od dnia 11.10.2015 r.                               jak i niezakończonych na dzień wejścia w życie Ustawy.

Z poważaniem,
  
Jan Čupa
Dyrektor Generalny
Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce
Share this article: