Pytania i odpowiedzi
Wybierz produkt, który Cię interesuje

Wybierz fazę ubezpieczenia

O co masz pytanie

Pytania i odpowiedzi
Co obejmuje kontynuacja leczenia w Polsce?
Ubezpieczenie kontynuacji leczenia w Polsce daje możliwość dalszego leczenia po powrocie z podróży zagranicznej, podczas której doszło do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętych ubezpieczeniem turystycznym. Kontynuacja leczenia w Polsce zawiera: pierwszą wizytę u lekarza, zdjęcie gipsu, szwów, zmianę opatrunku, rehabilitację, transport do/z placówki medycznej, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc domową, program animacyjny, psychologa, leczenie choroby tropikalnej; zgodnie z limitami wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Co zawiera MOTO Assistance?
Moto Assistance obejmuje świadczenia assistance w przypadku awarii, wypadku, kradzieży ubezpieczonego pojazdu, wandalizmu lub błędu kierowcy w postaci rozładowanego akumulatora, uszkodzenia opony, utraty lub zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe lub braku paliwa. Ubezpieczymy samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton i nie starszy niż 12 lat, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne, którym podróżujesz, stanowiący twoją własność lub w stosunku, do którego przysługuje Ci prawo jego użytkowania (również pojazdy wypożyczone). Świadczenia objęte ubezpieczeniem to naprawa na miejscu lub holowanie, taksówka z miejsca zdarzenia, zakwaterowanie na czas naprawy, repatriacja lub złomowanie nienaprawionego samochodu; zgodnie z limitami wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 
Co zrobić w przypadku opóźnienia/odwołania lotu?
Jeśli podczas podróży dojdzie do opóźnienia lotu, o co najmniej 6 godzin lub w przypadku odwołania lotu przewoźnik nie zorganizował alternatywnej możliwości transportu mającego się odbyć w ciągu 6 godzin od pierwotnie planowanego (licząc od chwili planowanego odlotu) możesz otrzymać odszkodowanie dla wariantu Urlopowicz w wysokości 200 zł, Podróżnik 350 zł, Zdobywca 500 zł. Ubezpieczenie opóźnienia lub odwołania lotu obejmuje wyłącznie zdarzenia zaistniałe poza terytorium Polski i kraju stałego zamieszkania, oraz nie obejmuje lotów wewnątrzkrajowych i lotów czarterowych. Dokument z linii lotniczych potwierdzający opóźnienie lub odwołanie możesz przesłać do Działu Likwidacji Szkód na adres e-mail: likwidacja@axa-assistance.pl. Szkodę możesz zgłosić również poprzez portal SAXANA lub kontaktując się z Centrum Alarmowym.
Co zrobić w przypadku zachorowania lub wypadku za granicą?

Jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi i potrzebujesz pomocy medycznej skontaktuj się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu +48 22 575 97 28. Dołożymy wszelkich starań, żeby zorganizować leczenie w lokalnych placówkach oraz szpitalach. Możesz również udać się do placówki medycznej, lekarza lub szpitala, opłacić koszty związane z leczeniem i na podstawie rachunków oraz dokumentacji medycznej możesz starać się o refundację poniesionych kosztów wysyłając dokumenty do Działu Likwidacji Szkód na adres e-mail: likwidacja@axa-assistance.pl. Szkodę możesz zgłosić również poprzez portal SAXANA lub kontaktując się z Centrum Alarmowym.

Czy chodzenie po górach objęte jest ubezpieczeniem?
Trekking bez użycia sprzętu specjalistycznego i do wysokości 3 500 m n.p.m. objęty jest standardowym zakresem ubezpieczenia. Jeśli będzie to trekking z użyciem sprzętu specjalistycznego lub na wysokości powyżej 3 500 m n.p.m. niezbędne jest wykupienie rozszerzenia o sporty wysokiego ryzyka.
 
Czy jazda na nartach lub snowboard na oznakowanych trasach wymaga dodatkowego ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka?

Jazda na nartach i snowboardzie na oznakowanych trasach jest objęta ochroną w ramach ubezpieczenia bez konieczności wykupowania dodatkowego rozszerzenia.

Czy limity danych świadczeń są łącznie dla wszystkich czy dla jednej osoby?
Limity świadczeń zawartych w ubezpieczeniu przysługują każdej osobie ubezpieczonej z osobna.
Wyjątkiem jest dodatkowe ubezpieczenie rezygnacji z/przerwanie podróży, w którym limit jest łączny dla wszystkich ubezpieczonych.
Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia jednorazowego?
Jeśli zawarłeś ubezpieczenie za pośrednictwem strony internetowej przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy,, której okres ubezpieczenia stanowi, co najmniej 30 dni, w terminie 30 dni od dnia zawarciu umowy. Wypowiedzenie umowy należy kierować na adres: kontakt@axa-assistance.pl.
 
Czy można przedłużyć ubezpieczenie?
Nie ma możliwości przedłużenia posiadanego ubezpieczenia, jeżeli przedłużamy wyjazd należy zakupić nową polisę.
 
Czy można również ubezpieczyć freeride?

Tak, freeride (narciarstwo lub snowboard poza oznakowanymi trasami) może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach sportów wysokiego ryzyka.

Czy można się ubezpieczyć podczas wyjazdu do pracy?
Tak, wyjazdy do pracy umysłowej pokrywa ubezpieczenie turystyczne Daleko od Domu już w podstawowym zakresie.
 
W przypadku wyjazdu do pracy fizycznej należy wykupić dodatkowe rozszerzenie o pracę fizyczną. Rozszerzenie to pokrywa wykonywane przez ubezpieczonego czynności w celu niezarobkowym (np. praktyki, wolontariat, szkolenia) lub zarobkowym (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), które opierają się głównie na sile mięśni oraz umiejętnościach manualnych lub praktycznych (np. czynności wykonywane z użyciem niebezpiecznych narzędzi, praca na wysokościach, remontowo-budowalna, praca pod ziemią, prace przy rozładunku w transporcie).
 
Czy można ubezpieczyć nurkowanie?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również nurkowanie. Ważne jest jednak, do jakiej głębokości nurkujesz. Dzielimy nurkowanie na kategorie sportowe w następujący sposób: nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości do 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem jest objęte podstawową ochrona ubezpieczeniową.

Zaś nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości poniżej 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sportów wysokiego ryzyka.

Czy można ubezpieczyć żeglarstwo podczas podróży?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również żeglarstwo, jednak rejsy powyżej 12 mil morskich od brzegu wymagają rozszerzenia ochrony o sporty wysokiego ryzyka.

Czy po zakupie ubezpieczenia otrzymam potwierdzenie, że polisa pokrywa koszty związane z Covid-19?
Tak, dokument posiada adnotację potwierdzającą, iż koszty medyczne związane z COVID-19 objęte są ubezpieczeniem. Adnotacja zawarta jest w języku polskim oraz angielskim.
Czy Polska należy do strefy geograficznej Europa?
Polska jest krajem położonym w Europie ale ubezpieczenie nie obejmuje ochroną jej terytorium.
Czy strefa Europa obejmuje całą Rosję? Czy w polisie może znaleźć się taka informacja?
Tak, strefa Europa obejmuje całe terytorium Rosji (zarówno jej europejską, jak i azjatycką cześć). Na polisie wskazany jest zakres terytorialny, dla którego ubezpieczenie jest ważne. Jeśli niniejsza informacja okaże się niewystarczająca, na życzenie możemy przygotować dodatkowe zaświadczenie w języku polskim lub angielskim.
*MSZ odradza wszelkie podróże do Rosji. Ubezpieczenie nie obejmuje podróży rozpoczętych po wydaniu tego ostrzeżenia do momentu jego odwołania.  
 
Czy ubezpieczenie dla cudzoziemców obejmuje inne świadczenia poza kosztami leczenia?

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców przyjeżdzających do Polski lub kraju strefy Schengen obejmuje wyłącznie koszty medyczne. Ubezpieczenie nie posiada świadczeń typu NNW, Odpowiedzialności Cywilnej, ubezpieczenia lotu czy bagażu.

Czy ubezpieczenie obejmuje zdarzenia po spożyciu alkoholu?
Ubezpieczenie zakupione po 12.04.2023 r. zapewnia ochronę od kosztów leczenia i assistance oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku zdarzeń, do których doszło po spożyciu alkoholu do sumy ubezpieczenia.
 
Polisa nie obejmuje zdarzeń związanych z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu ani szkód wyrządzonych osobom trzecim po spożyciu alkoholu (OC).
 
Czy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej działa w przypadku uszkodzenia wynajętego pojazdu?
Nie, ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane przez użytkowanie, posiadanie lub prowadzenie pojazdów silnikowych i bezsilnikowych, jednostek pływających lub samolotów oraz wszelkiego rodzaju lotni przez Ubezpieczonego, za wyjątkiem rowerów, wózków dziecięcych i nadmuchiwanych łódek.
 
Czy ubezpieczenie podróżne jest skuteczne w dniu zawarcia umowy?

Ubezpieczenie podróżne może wystartować w dniu zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż po 4 godzinach od zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje ratownictwo górskie i transport helikopterem?

Tak, w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku gwarantujemy pokrycie kosztów interwencji pogotowia górskiego, czy transportu helikopterem.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje również terytorium Egiptu?

Tak, strefa Europa, obejmuje wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego, tj. Algierię, Cypr, Egipt, Gruzję, Izrael, Liban, Libię, Maltę, Maroko, Syrię, Tunezję, Turcję oraz Wyspy Kanaryjskie, a ponad to Rosję (w tym jej azjatycką część).

Czy walizka jest objęta ubezpieczeniem z ubezpieczenia bagażu?
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny, czyli rzeczy osobiste użytkowane zwykle podczas podróży zagranicznej, będące własnością ubezpieczonego i które zabrał on ze sobą w podróż, ewentualnie rzeczy, które zostały przez niego nabyte w udokumentowany sposób w trakcie podróży zagranicznej. Sama walizka nie jest objęta ubezpieczeniem.
Gdzie mogę sprawdzić status zgłoszonej na stronie szkody?
Status szkody można sprawdzić pod linkiem wpisując w formularzu numer szkody otrzymany e-mailem oraz hasło, otrzymane smsem.
Jak można zgłosić szkodę?

Szkodę z ubezpieczenia podróżnego można zgłosić za pomocą portalu SAXANA. Status szkody można sprawdzić pod linkiem tutaj wpisać numer szkody otrzymany e-mailem oraz hasło otrzymane smsem.

Jaki wariant działa dla podróży odbywanych do Ukrainy?
Wszystkie warianty ubezpieczenia zapewnią ochronę na terenie Ukrainy w zakresie wskazanym w polisie i ogólnych warunkach ubezpieczenia.
AXA Partners posiada zarówno lokalnego partnera jak i przedstawicielstwo w Ukrainie.
*MSZ odradza wszelkie podróże do Ukrainy. Ubezpieczenie nie obejmuje podróży rozpoczętych po wydaniu tego ostrzeżenia do momentu jego odwołania.
 
Jakie sporty uznane są za sporty wysokiego ryzyka?
Sporty wysokiego ryzyka to wyczynowe uprawianie sportów oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc o ekstremalnych warunkach klimatycznych; a także dyscypliny sportowe, których uprawienie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka i/lub zawierają elementy akrobacji, w szczególności: downhill, dyscypliny związane z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej, freedive, gokarty, futbol, kajakarstwo i rafting stopnia trudności WW3– WW5, kitesurfing i wszystkie jego odmiany, kolarstwo górskie, łucznictwo, maraton (w tym półmaraton i ultramaraton), jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z aparatem oddechowym powyżej 10 m (z instruktorem lub wymaganym certyfikatem), rugby, speleologia, sporty motorowe (oprócz quadów i skuterów), sztuki i sporty walki, trekking z użyciem sprzętu specjalistycznego lub na wysokości powyżej 3 500 m n.p.m., via ferrata stopnia trudności B do E, wieloboje, wspinaczka, żeglarstwo powyżej 12 mil morskich od brzegu.
Jestem za granicą czy mogę zakupić ubezpieczenie?
Zakup ubezpieczenia turystycznego jest możliwy niezależnie od miejsca pobytu, natomiast ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się po upływie 4 godzin od chwili opłacenia składki jeżeli ubezpieczenie zostanie wykupione w dniu, w którym ma ono obowiązywać.
Kiedy i w jaki sposób otrzymam dokumenty ubezpieczenia podróżnego?
Polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia wysyłamy na wskazany adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu zakupu ubezpieczenia.
W jakich krajach działa ubezpieczenie?
Ubezpieczenie może być aktywne w trzech różnych strefach geograficznych.

Europa – region geograficzny Europy, a ponadto kraje basenu Morza Śródziemnego tj. Algieria, Cypr, Egipt, Gruzja, Izrael, Liban, Libia, Malta, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie i Rosja (w tym jej azjatycka część);

Świat bez USA i Kanady – wszystkie państwa świata, wyłączając terytorium USA i Kanady.

Świat – wszystkie państwa świata.
 
Ubezpieczenie nie obejmuje ochroną terenu Polski i kraju stałego zamieszkania, Antarktydy, Arktyki oraz obszarów położonych na wysokości powyżej 6500 m n.p.m., a także terytoriów, co do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie przed podróżą o najwyższym stopniu.