Pytania i odpowiedzi
Wybierz produkt, który Cię interesuje

Wybierz fazę ubezpieczenia

O co masz pytanie

Pytania i odpowiedzi
Can I cover my relatives, e.g. my spouse and children?
Insurance can be purchased for spouse, partner, children, parents, grandparents for the whole period of their stay in Poland or in a Schengen Zone country, but no longer than 12 months. Minors can also be insured, however, in this case, the insuring person must be an adult, parent or legal guardian, and the insured person must be a minor.
Czy jest możliwość rezygnacji z ubezpieczenia dla cudzoziemców w sytuacji odwołania podróży lub odrzucenia wniosku o wizę?

Klient ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.


 
Czy posiadanie ubezpieczenia medycznego podczas pobytu w Polsce jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla Cudzoziemców przebywających na terenie Polski lub kraju strefy Schengen, którzy nie są objęci publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie jest wymagane podczas składania wniosku o wizę krajową, wizę Schengen, Kartę Pobytu i zapewnia pokrycie kosztów leczenia podczas pobytu w Polsce lub kraju strefy Schengen.

Czy ubezpieczenie dla Cudzoziemców AXA obejmuje zachorowanie na Covid-19?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Światową Organizację Zdrowia stwierdzającym, iż rozprzestrzenianie się koronawirusa osiągnęło status pandemii wszelkie polisy dla Cudzoziemców zakupione od daty 11.03.2020 nie obejmują zdarzeń związanych z pandemią Covid-19.


 
Czy ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców zapewnia pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski i Strefy Schengen?

Tak, ubezpieczenie dla cudzoziemców zapewnia opłatę niezbędnych z medycznego punktu widzenia i udokumentowanych kosztów leczenia i związane z nimi koszty assistance medycznego pokrywane na rzecz Ubezpieczonego, który musiał poddać się leczeniu w związku ze Zdarzeniem ubezpieczeniowym (nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek) do kwoty 60 000 €.

Czy w ubezpieczeniu dla cudzoziemców AXA Partners można objąć ochroną bliskich, np. małżonka i dzieci?

Ubezpieczenie medyczna dla obcokrajowców można wykupić dla małżonka, partnera, dzieci, rodziców, dziadków na cały okres ich pobytu w Polsce lub w kraju strefy Schengen nie dłużej jednak niż 12 miesięcy. Osoby niepełnoletnie mogą również zostać również objęte ubezpieczeniem, jednakże w takiej sytuacji osobą ubezpieczającą musi być osoba pełnoletnia, rodzic lub prawny opiekun, a osobą ubezpieczoną osoba niepełnoletnia.

Does health insurance for foreigners works only in Poland or in whole Schengen Area?

Health insurance for foreigners operates in the entire Schengen area. This insurance does not work only in the country of residence of the Insured.


 
Does the insurance cover other benefits apart from medical expenses?
Medical insurance for foreigners coming to Poland or to a Schengen Zone country covers only medical expenses. The insurance does not include personal accident insurance, civil liability insurance, flight or baggage insurance.
 
Does the insurance for Foreigners cover contracting Covid-19?
According to the announcement published by the World Health Organization stating that the spread of the coronavirus has reached pandemic status any Foreign National policies purchased from the date of 11.03.2020 do not cover Covid-19 pandemic related events. 
 
Does the medical insurance cover the costs of treatment in Poland and in the Schengen Area?
Yes, the insurance ensures payment of medically necessary and documented medical expenses and the related costs of medical assistance covered for the Insured who had to undergo treatment due to an Insurance Event (sudden illness or personal accident) up to the amount of 60 000 €.
For how long can a student buy insurance?
University students can purchase insurance for a maximum period of 3 years.
 
For what insurance amount should I buy medical insurance when applying for a national visa or Schengen visa?
Insurance for the amount of at least €30,000 should be enclosed with the application for a visa. AXA Assistance has an offer, where the sum insured is €60,000. 
In which language are the documents issued?
The document confirming the conclusion of the insurance is issued in Polish and English.
Is it obligatory to have medical insurance during a stay in Poland?
The insurance is obligatory for foreigners staying in Poland or in a Schengen country, who are not covered by public health insurance. The insurance is required when applying for a national visa, Schengen visa or a Stay Card and ensures coverage of medical expenses during your stay in Poland or in a Schengen State.
Is it possible to resign from the insurance in case of cancellation of the travel or rejection of visa application?
The Client has the right to withdraw from the insurance contract within 30 days from the date of its conclusion.
Jak mam postępować w razie choroby lub wypadku?

W razie choroby lub wypadku należy skontaktować się z Centrum Alarmowym pod : +48 22 575 98 48 a my zajmiemy się organizacją pomocy medycznej lub likwidacją szkody w przypadku opłacenia kosztów w własnym zakresie. Druk Zgłoszenia Szkody z tytułu opłaconych kosztów medycznych można otrzymać drogą e-mail po zgłoszeniu zdarzenia w Centrum Alarmowym. Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o refundację poniesionych kosztów medycznych, czyli raport medyczny oraz rachunek można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: likwidacja@axa-assistance.pl.

Jaki adres wpisać podczas zakupu ubezpieczenia dla obcokrajowców?

Jako adres należy wpisać adres stałego zamieszkania (w kraju pochodzenia), w adresie do korespondencji istnieje możliwość wpisania adresu aktualnego pobytu w Polsce lub kraju strefy Schengen.

Jaki jest zakres ubezpieczenia dla Obcokrajowców?

Ubezpieczenie dla Cudzoziemców obejmuje:

  • badania niezbędne do postawienia diagnozy,
  • udzielenie niezbędnej pomocy lekarskiej,
  • pobyt w szpitalu,
  • koszty przepisanych leków,
  • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrego bólu zębów (limit 200€),
  • transportu do placówki medycznej,
  • transportu od lekarza do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami,
  • transport z placówki medycznej do miejsca pobytu (zasadny z przyczyn medycznych),
  • transportu do kraju stałego zamieszkania (repatriacja),
  • transportu zwłok do kraju stałego zamieszkania.
Kiedy otrzymam polisę ubezpieczenia dla obcokrajowców?

Dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia dla cudzoziemców zostaną wysłane zaraz po zaksięgowaniu wpłaty, przy płatności przelewem może to zająć do 2-3 dni robocze przy płatnościach kartą do 24 godzin. W sytuacji nieotrzymania dokumentów należy wysłać potwierdzenia opłaty do Działu Polis na adres e-mail: kontakt@axa-assistance.pl powołując się na numer ubezpieczenia bądź dane ubezpieczonego ( imię, nazwisko, data urodzenia). 


 
Kto może skorzystać z ubezpieczenia dla cudzoziemców AXA Partners?

Z oferty ubezpieczenia dla Obcokrajowców mogą skorzystać studenci, pracownicy, turyści, osoby w podróży służbowej, którzy przyjeżdżają do Polski lub kraju strefy Schengen indywidualnie lub w ramach agencji pracy. Jeśli jesteś Cudzoziemcem, który przyjeżdża do Polski - to ubezpieczenie jest dla Ciebie.
 

Na jaką sumę ubezpieczenia należy zakupić ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców, jeśli składany jest wniosek o wizę krajową lub wizę Schengen?

Do wniosku o wizę należy dołączyć ubezpieczenie na sumę minimum 30 000 €. AXA Assistance posiada ofertę gdzie suma kosztów leczenia wynosi 60 000 €.

Na jaki okres może student zakupić ubezpieczenie dla cudzoziemców?

Studenci wyższej uczelni mogą zakupić ubezpieczenie dla obcokrajowców maksymalnie na okres studiów, nie dłużej niż 3 lata.


 
Ubiegając się o wizę w Polsce lub w strefie Schengen, na jaki okres należy wykupić ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców?

Ubezpieczenie dla obcokrajowców powinno zostać zawarte na okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski i Strefy Schengen, jednakże może ono być zawarte na okres maksymalnie roku (z wyłączeniem studentów i osób w podróży służbowej). Na okres powyżej jednego roku ubezpieczenie może zostać zakupione wyłącznie przez studenta lub osoby w podróży służbowej.

W jakim języku są wydawane dokumenty?

Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia dla obcokrajowców jest wydawany w języku polskim oraz angielskim


 
What address should be entered while purchasing the insurance?
The address should be written as the address of permanent residence (in the country of origin), in the correspondence address there is a possibility to write the address of current stay in Poland or in a Schengen country. 
What is the insurance coverage for Foreigners?
The insurance covers: 
-examinations necessary for diagnosis,
-the necessary medical assistance,
-hospital stay,
-prescribed medication,
-dental treatment in case of acute toothache (limit €200),
-transport to the medical facility,
-transport from doctor to medical facility or between facilities,
-transport from the medical institution to the place of stay (justified for medical reasons),
-transport to country of permanent residence (repatriation),
-transport of corpses to the country of permanent residence.
What should I do in case of illness or accident?
In the case of illness or accident contact the Emergency Centre on : +48 22 575 98 48 and we will arrange medical assistance or settle the claim if you pay the costs yourself. You can receive the Loss Report Form for paid medical costs by e-mail after reporting the incident in the Alarm Center. The required documents in case of applying for reimbursement of incurred medical costs, i.e. a medical report and a bill, can also be sent by e-mail to: likwidacja@axa-assistance.pl. 
When applying for a visa in Poland or Schengen Area, for what period should I buy medical insurance?
The insurance should be taken out for the period of the foreigner's planned stay in Poland and the Schengen Area but it can be taken out for a maximum of one year (except for students and persons on business trips). For a period exceeding one year, the insurance can be purchased only by a student or a person on business trip. 
When will I receive the policy?
The documents confirming the insurance will be sent as soon as the payment is recorded, in case of payment by bank transfer it may take up to 2-3 working days and in case of payment by card up to 24 hours. If you do not receive the documents, please send the payment confirmation to the Policy Department via e-mail: kontakt@axa-assistance.pl referring to the insurance number or the insured person's data (name, surname, date of birth).  
Who can get the insurance?
The offer is available to students, employees, tourists, people on business trips who come to Poland or a Schengen country individually or in the framework of an employment agency.