Nota prawna

AXA Assistance jest marką handlową należącą w Polsce do Inter Partner Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Strona prowadzona jest na Twój prywatny użytek.

Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez Inter Partner Assistance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Znaki towarowe i prawa autorskie

Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami Inter Partner Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Inter Partner Assistance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Inter Partner Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez użytkownika witryny. Inter Partner Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. Inter Partner Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

Inter Partner Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów. 

Dane osobowe

Dane osobowe, w szczególności Twoje nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą przetwarzane zgodnie z zasadami naszej Polityki Ochrony Prywatności.

Polityka ochrony prywatności

Inter Partner Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Inter Partner Assistance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Inter Partner Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, a w szczególności prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje możliwość wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Dotyczy to również zgody na otrzymywanie komunikatów z zakresu marketingu bezpośredniego.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub do celów przetwarzania danych na innej podstawie (przepis prawa, uzasadniony interes administratora).
Dane osobowe Użytkowników nie są sprzedawane podmiotom trzecim, które mogłyby np. wykorzystywać te dane w celu sprzedaży swoich produktów lub usług.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zakładce RODO.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

Inter Partner Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień warunków i zastrzeżeń oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Zapoznanie się z treścią postanowień i zastrzeżeń jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Internetowe rozstrzyganie sporów

Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, możliwe jest korzystanie z platformy do alternatywnego rozstrzygania sporów ustanowiony przez Komisję Europejską na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/