Pytania i odpowiedzi
Wybierz produkt, który Cię interesuje

Wybierz fazę ubezpieczenia

O co masz pytanie

Ubezpieczenie turystyczne
Co daje mi klauzula alkoholowa?
Rozszerzając ubezpieczenie o klauzulę alkoholową jesteś chroniony od kosztów leczenia i assistance oraz następstw nieszczęśliwych w przypadku nietrzeźwości ( rozszerzenie nie posiada górnego limitu promili). Koszty medyczne w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku po spożyciu alkoholu mogą zostać opłacone do sumy ubezpieczenia danego wariantu.
 
Co obejmuje kontynuacja leczenia w Polsce?
Przedmiotem ubezpieczenia jest nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego w czasie jego podróży, za który ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność i w związku, z którym ubezpieczony musiał poddać się kontynuacji leczenia po powrocie do Polski.  Kontynuacja leczenia w Polsce zawiera: pierwsza wizyta u lekarza do limitu 500 zł, zdjęcie gipsu, szwów, zmiana opatrunku 200 zł, rehabilitacja 1000 zł, sprzęt rehabilitacyjny 400 zł, pomoc domowa 500 zł, program animacyjny 300 zł, psycholog 500 zł, leczenie choroby tropikalnej 500 zł.
 
Co zawiera MOTO Assistance?
Moto Assistance obejmuje świadczenia assistance w przypadku awarii pojazdu, wypadku, kradzieży ubezpieczonego pojazdu, wandalizmu lub błędu kierowcy w postaci rozładowanego akumulatora, uszkodzenia opony, utraty lub zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe lub braku paliwa. Ubezpieczamy samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton i nie starszy niż 10 lat, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne, którym podróżujesz, stanowiący twoją własność lub w stosunku, do którego przysługuje Ci prawo jego użytkowania ( również pojazdy wypożyczone). Świadczenia objęte ubezpieczeniem to naprawa na miejscu lub holowanie 750 zł, taksówka z miejsca zdarzenia 350 zł, zakwaterowanie na czas naprawy 300 zł/ noc, max 3 noce, repatriacja nienaprawionego samochodu 4000 zł, jeżeli naprawa nie jest możliwa w ciągu 5 dni.
 
Co zrobić w przypadku opóźnienia/odwołania lotu?
Opóźnienie lub odwołanie lotu obowiązuje w sytuacji, jeżeli podczas podróży dojdzie do opóźnienia lotu, o co najmniej 6 godzin lub w przypadku odwołania lotu przewoźnik nie zorganizował alternatywnej możliwości transportu mającego się odbyć w ciągu 6 godzin od pierwotnie planowanego (licząc od chwili planowanego odlotu), Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie; dla pakietu Urlopowicz w wysokości 200 zł, Podróżnik 350 zł, Zdobywca 500 zł. Ubezpieczenie opóźnienia lub odwołania lotu obejmuje wyłącznie zdarzenia zaistniałe poza terytorium Polski i kraju stałego zamieszkania, oraz nie obejmuje lotów wewnątrzkrajowych i lotów czarterowych. Dokument z linii lotniczych potwierdzający opóźnienie lub odwołanie możesz przesłać do Działu Likwidacji Szkód na adres e-mail: likwidacja@axa-assistance.pl. Szkodę możesz zgłosić również poprzez portal SAXANA lub kontaktując się z Centrum Alarmowym.
 
Co zrobić w przypadku zachorowania lub wypadku za granicą?

Kiedy potrzebujesz organizacji wizyty medycznej w sytuacji nagłego zachorowania, zachorowania na Covid-19 bądź nieszczęśliwego wypadku skontaktuj sie z Centrum Alarmowym pod numerem +48 22 575 97 28. Sprawdzimy możliwości pomocy w lokalnych placówkach oraz szpitalach w celu odbycia wizyty. Masz również możliwość we własnym zakresie udania się do placówki medycznej, lekarza lub szpitala, opłacasz koszty związane z leczeniem i na podstawie rachunków oraz raportu medycznego możesz starać się o refundację poniesionych kosztów wysyłając dokumenty do Działu Likwidacji na adres e-mail: likwidacja@axa-assistance.pl. Szkodę możesz zgłosić również poprzez portal SAXANA lub kontaktując się z Centrum Alarmowym.

Czy chodzenie po górach objęte jest ubezpieczeniem?
Trekking bez użycia sprzętu specjalistycznego i do wysokości 3 500 m n.p.m, w standardzie ubezpieczenia. Jeśli będzie to trekking z użyciem sprzętu specjalistycznego lub na wysokości powyżej 3 500 m n.p.m niezbędne jest wykupienie rozszerzenia o sporty wysokiego ryzyka.
 
Czy jazda na nartach lub snowboard na oznakowanych trasach wymaga dodatkowego ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka?

Jazda na nartach i snowboardzie na oznakowanych trasach jest objęta ochrona w ramach ubezpieczenia bez konieczności wykupowania dodatkowego rozszerzenia.

Czy jest możliwość dokupienia rozszerzenia po wykupieniu polisy?
Nie, nie ma możliwości dokupienia rozszerzenia.
 
Czy jest możliwość otrzymania faktury za zakup polisy?
Zgodnie z paragrafem Ministra Finansów: „zgodnie z par. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wystawania faktur, polisa stanowi dokument równoważny fakturze”.
 
Czy limity danych świadczeń są łącznie dla wszystkich czy dla jednej osoby?
Limity świadczeń zawartych w ubezpieczeniu przysługują każdej osobie ubezpieczonej z osobna.
 
Czy mogę ubezpieczyć się na wypadek rezygnacji z podróży z powodu zachorowania na covid-19?
Tak, za opłatą dodatkowej składki ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie Rezygnacji z/Przerwania Podróży, które swoim zakresem obejmuje zwrot poniesionych kosztów wyjazdu w przypadku konieczności jego odwołania z powodu zachorowania na COVID-19 lub objęcia izolacją łącznie do 45 000 zł. Można je wykupić w terminie 14 dni od daty zakupu wycieczki, jeżeli wyjazd ma odbyć się za więcej niż 30 dni lub w dniu jej wykupienia, jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni.
Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia jednorazowego?
Jeśli zawarłeś ubezpieczenie za pośrednictwem strony internetowej przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, której okres ubezpieczenia stanowi, co najmniej 30 dni, w terminie 30 dni od dnia zawarciu umowy. Wypowiedzenie umowy należy kierować do Działu Polis na adres: kontakt@axa-assistance.pl.
 
Czy można i kiedy zrezygnować z ubezpieczenia rocznego na podróż wielokrotne?
Tak, przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym czasie, jednak z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.
 
Czy można przedłużyć ubezpieczenie?
Nie ma możliwości przedłużenia posiadanego ubezpieczenia, jeżeli przedłużamy wyjazd należy zakupić nową polisę.
 
Czy można również ubezpieczyć freeride?

Tak, freeride (narciarstwo lub snowboard poza oznakowanymi trasami) może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Sportów wysokiego ryzyka.

Czy można się ubezpieczyć podczas wyjazdu do pracy?
Tak, wyjazdy do pracy umysłowej pokrywa ubezpieczenie turystyczne Daleko od Domu.

W przypadku wyjazdu do pracy fizycznej należy wykupić dodatkowe rozszerzenie o prace fizyczną. Rozszerzenie to pokrywa wykonywane przez ubezpieczonego czynności w celu niezarobkowym (np. praktyki, wolontariat, szkolenia) lub zarobkowym (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), które opierają się głównie na sile mięśni oraz umiejętnościach manualnych lub praktycznych (np. czynności wykonywane z użyciem niebezpiecznych narzędzi, praca na wysokościach, remontowo-budowalna, praca pod ziemią, prace przy rozładunku w transporcie).
 
Czy można ubezpieczyć nurkowanie?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również nurkowanie. Ważne jest jednak, do jakiej głębokości nurkujesz. Dzielimy nurkowanie na kategorie sportowe w następujący sposób: nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości do 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem jest objęte podstawową ochrona ubezpieczeniową,

Zaś nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości ponad 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Sportów wysokiego ryzyka;

Czy można ubezpieczyć żeglarstwo podczas podróży?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również żeglarstwo, jednak rejsy powyżej 12 mil morskich od brzegu wymagają rozszerzenia ochrony o Sporty wysokiego ryzyka.

Czy po zakupie ubezpieczenia otrzymam potwierdzenie, że polisa pokrywa koszty związane z Covid-19?
Tak, dokument posiada adnotacje potwierdzającą, iż koszty medyczne związane z Covid-19 objęte są ubezpieczeniem. Adnotacja zawarta jest w języku polskim oraz angielskim.
 
Czy Polska jest w Europie? title
Czy Polska jest w Europie? treść
Czy strefa Europa obejmuje całą Rosję? Czy w polisie może znaleźć się taka informacja?
Tak, strefa Europa obejmuje całe terytorium Rosji (zarówno jej europejską, jak i azjatycką cześć). Na polisie wskazany jest zakres terytorialny, dla którego ubezpieczenie jest ważne. Jeśli niniejsza informacja okaże się niewystarczająca, na życzenie możemy przygotować dodatkowe zaświadczenie w języku polskim lub angielskim.
 
Czy ubezpieczenie Daleko od domu obejmuje również podróże na terenie Polski?

Nie, ubezpieczenie to jest dedykowane dla podróży zagranicznych poza terytorium Polski.

Czy ubezpieczenie dla cudzoziemców obejmuje inne świadczenia poza kosztami leczenia?

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców przyjeżdzających do Polski lub kraju strefy Schengen obejmuje wyłącznie koszty medyczne. Ubezpieczenie nie posiada świadczeń typu NNW, Odpowiedzialności Cywilnej, ubezpieczenia lotu czy bagażu.

Czy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej działa w przypadku uszkodzenia wynajętego pojazdu?
Nie, ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowanych przez użytkowanie, posiadanie lub prowadzenie pojazdów silnikowych i bezsilnikowych, jednostek pływających lub samolotów oraz wszelkiego rodzaju lotni przez Ubezpieczonego, za wyjątkiem rowerów, wózków dziecięcych i nadmuchiwanych łódek.
 
Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody wyrządzone podczas wykonywania obowiązków służbowych?

Nie, ubezpieczenie odpowiedzialności nie obejmuje odpowiedzialności zawodowej, czy szkód powstałych w związku z wykonywaniem pracy.

Czy ubezpieczenie podróże wielokrotne po roku się przedłuży automatycznie?
W przypadku braku rezygnacji( w formie pisemnej) w terminie najpóźniej 7 dni przed zakończeniem danego okresu ubezpieczenia polisa automatycznie zostaje przedłużona na następny rok.
 
Czy ubezpieczenie podróżne jest skuteczne w dniu zawarcia umowy?

Ubezpieczenie podróżne może wystartować w dniu zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż w 4 godziny po zawarciu umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje ciążę?

Ubezpieczenie podróżne obejmuje komplikacje podczas ciąży do 26 tygodnia włącznie. Powikłania mające miejsce w późniejszych tygodniach ciąży lub poród nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje ratownictwo górskie i transport helikopterem?

Tak, w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku gwarantujemy pokrycie kosztów interwencji pogotowia górskiego, czy transportu helikopterem.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje również terytorium Egiptu?

Tak, strefa Europa, obejmuje wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego, tj. Cypr, Egipt, Gruzję, Izrael, Liban, Libię, Maltę, Maroko, Syrię, Tunezję, Turcję oraz Wyspy Kanaryjskie, a ponad to Rosję (w tym jej azjatycką część).

Czy walizka jest objęta ubezpieczeniem z ubezpieczenia bagażu?
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny, czyli rzeczy osobiste użytkowane zwykle podczas podróży zagranicznej, będące własnością klienta i które klient zabrał z sobą w podróż, ewentualnie rzeczy, które zostały przez niego nabyte w udokumentowany sposób w trakcie Podróży zagranicznej. Sama walizka niestety nie jest objęta ubezpieczeniem.
Gdzie mogę sprawdzić status zgłoszonej na stronie szkody?
Status szkody bądź pytania można zadawać pod linkiem wpisując w formularzu otrzymany e-mailem numer zgłoszenia oraz PIN, który otrzymasz sms.
 
Jak można głosić szkodę?

Szkodę z ubezpieczenia podróżnego można zgłosić za pomocą SYSTEM ONLINE - SAXANA. Status szkody bądź pytania można zadawać pod linkiem tutaj wpisać e-mailem otrzymany numer zgłoszenia oraz smsem otrzymane hasło.

Jaki Wariant działa dla podróży odbywanych na Ukrainę?
Dla podróżujących na Ukrainę AXA Assistance swoim zakresem ochrony objęła zachorowania na Covid-19 oraz na wypadek kwarantanny lub izolacji. Zachorowanie na Covid-19 zostały objęte w wszystkich wariantach Ubezpieczenia: Urlopowicz, Podróżnik, Zdobywca. Świadczenie kwarantanny oraz izolacji jest ujęte w pakiecie Podróżnik oraz Zdobywca. 
AXA Assistance posiada zarówno lokalnego partnera jak i przedstawicielstwo na Ukrainie.
 
Jakie sporty uznane są, jako wysokiego ryzyka?
Sporty wysokiego ryzyka to wyczynowe uprawianie sportów oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc o ekstremalnych warunkach klimatycznych; a także dyscypliny sportowe, których uprawienie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka i/lub zawierają elementy akrobacji, w szczególności: downhill, dyscypliny związane z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej, freedive, gokarty, futbol, kajakarstwo i rafting stopnia trudności WW3– WW5, kitesurfing i wszystkie jego odmiany, kolarstwo górskie, łucznictwo, maraton (w tym półmaraton i ultramaraton), jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z aparatem oddechowym powyżej 10 m (z instruktorem lub wymaganym certyfikatem), rugby, speleologia, sporty motorowe (oprócz quadów i skuterów), sztuki i sporty walki, trekking z użyciem sprzętu specjalistycznego lub na wysokości powyżej 3 500 m n.p.m., via ferrata stopnia trudności B do E, wieloboje, wspinaczka, żeglarstwo powyżej 12 mil morskich od brzegu
 
Jestem za granicą czy mogę zakupić ubezpieczenie?
Zakup ubezpieczenia turystycznego jest możliwy niezależnie od miejsca pobytu, natomiast obowiązuje 4-godzinna karencja, jeżeli ubezpieczenie zostaje wykupione w dniu, w którym ma ono obowiązywać.
 
Kiedy i w jaki sposób otrzymam dokumenty ubezpieczenia podróżnego?
Polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia wysyłamy na wskazany przez Państwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu zakupu ubezpieczenia.
Kiedy i w jakiej formie otrzymam dokumenty?
Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia jest wysyłany przez nas na wskazany adres e-mail po otrzymaniu płatności.
 
Przy zakupie polisy wpisałem, jako kraj docelowy Ukraina a w podsumowaniu pojawia się Europa?

Wpisanie danego kraju pozwala systemowi dobranie odpowiedniego strefy terytorialnej. Kupując ubezpieczenie dla danej strefy jesteś ubezpieczony w wszystkich krajach, które dana strefa obejmuje ( w tym wypadku ubezpieczenie pokryje wyjazd zarówno na Ukrainę jak i pozostałe kraje wyszczególnione w strefie Europa).Ubezpieczenie jest aktywne w trzech różnych strefach terytorialnych.

Europa – region geograficzny Europy, a ponadto kraje basenu Morza Śródziemnego tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Izrael, Liban, Libia, Malta, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie i Rosja (w tym jej azjatycka część);

Świat bez USA i Kanady – wszystkie państwa świata, wyłączając terytorium USA i Kanady.

Świat – wszystkie państwa świata.

W jakich krajach działa ubezpieczenie?
Ubezpieczenie jest aktywne w trzech różnych strefach terytorialnych.

Europa – region geograficzny Europy, a ponadto kraje basenu Morza Śródziemnego tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Izrael, Liban, Libia, Malta, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie i Rosja (w tym jej azjatycka część);

Świat bez USA i Kanady – wszystkie państwa świata, wyłączając terytorium USA i Kanady.

Świat – wszystkie państwa świata wyłączając kra stałego zamieszkania oraz Polskę.
 
W jakim języku wystawiana jest polisa?
Polisa standardowo wystawiana jest w języku polskim oraz angielskim.