Pytania i odpowiedzi
Wybierz produkt, który Cię interesuje

Wybierz fazę ubezpieczenia

O co masz pytanie

Pytania i odpowiedzi
Can I cover my relatives, e.g. my spouse and children?
Insurance can be purchased for spouse, partner, children, parents, grandparents for the whole period of their stay in Poland or in a Schengen Zone country, but no longer than 12 months. Minors can also be insured, however, in this case, the insuring person must be an adult, parent or legal guardian, and the insured person must be a minor.
Co obejmuje kontynuacja leczenia w Polsce?
Ubezpieczenie kontynuacji leczenia w Polsce daje możliwość dalszego leczenia po powrocie z podróży zagranicznej, podczas której doszło do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętych ubezpieczeniem turystycznym. Kontynuacja leczenia w Polsce zawiera: pierwszą wizytę u lekarza, zdjęcie gipsu, szwów, zmianę opatrunku, rehabilitację, transport do/z placówki medycznej, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc domową, program animacyjny, psychologa, leczenie choroby tropikalnej; zgodnie z limitami wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Co zawiera krótkoterminowe ubezpieczenie moto assistance?
Ubezpieczenie obejmuje pomoc na drodze w przypadku unieruchomienia pojazdu podczas podróży w wyniku jego awarii lub wypadku podczas podróży. Obejmuje również pomoc w przypadku kradzieży pojazdu, uszkodzenia ogumienia, braku paliwa lub utraty czy zniszczenie kluczyka, rozładowania akumulatora, lub użycia w pojeździe niewłaściwego paliwa lub jego zamarznięcie. 
Co zawiera MOTO Assistance?
Moto Assistance obejmuje świadczenia assistance w przypadku awarii, wypadku, kradzieży ubezpieczonego pojazdu, wandalizmu lub błędu kierowcy w postaci rozładowanego akumulatora, uszkodzenia opony, utraty lub zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe lub braku paliwa. Ubezpieczymy samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton i nie starszy niż 12 lat, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne, którym podróżujesz, stanowiący twoją własność lub w stosunku, do którego przysługuje Ci prawo jego użytkowania (również pojazdy wypożyczone). Świadczenia objęte ubezpieczeniem to naprawa na miejscu lub holowanie, taksówka z miejsca zdarzenia, zakwaterowanie na czas naprawy, repatriacja lub złomowanie nienaprawionego samochodu; zgodnie z limitami wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 
Co zrobić w przypadku awarii lub wypadku samochodu?
Jeśli samochód, którym podróżujesz ulegnie awarii lub wypadkowi i potrzebujesz pomocy skontaktuj się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu +48 22 529 85 87. Dołożymy wszelkich starań, żeby zorganizować niezbędną naprawę na miejscu lub jeśli nie będzie to możliwe holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania oraz inne dostępne świadczenia.
Co zrobić w przypadku opóźnienia/odwołania lotu?
Jeśli podczas podróży dojdzie do opóźnienia lotu, o co najmniej 6 godzin lub w przypadku odwołania lotu przewoźnik nie zorganizował alternatywnej możliwości transportu mającego się odbyć w ciągu 6 godzin od pierwotnie planowanego (licząc od chwili planowanego odlotu) możesz otrzymać odszkodowanie dla wariantu Urlopowicz w wysokości 200 zł, Podróżnik 350 zł, Zdobywca 500 zł. Ubezpieczenie opóźnienia lub odwołania lotu obejmuje wyłącznie zdarzenia zaistniałe poza terytorium Polski i kraju stałego zamieszkania, oraz nie obejmuje lotów wewnątrzkrajowych i lotów czarterowych. Dokument z linii lotniczych potwierdzający opóźnienie lub odwołanie możesz przesłać do Działu Likwidacji Szkód na adres e-mail: likwidacja@axa-assistance.pl. Szkodę możesz zgłosić również poprzez portal SAXANA lub kontaktując się z Centrum Alarmowym.
Co zrobić w przypadku zachorowania lub wypadku za granicą?

Jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi i potrzebujesz pomocy medycznej skontaktuj się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu +48 22 575 97 28. Dołożymy wszelkich starań, żeby zorganizować leczenie w lokalnych placówkach oraz szpitalach. Możesz również udać się do placówki medycznej, lekarza lub szpitala, opłacić koszty związane z leczeniem i na podstawie rachunków oraz dokumentacji medycznej możesz starać się o refundację poniesionych kosztów wysyłając dokumenty do Działu Likwidacji Szkód na adres e-mail: likwidacja@axa-assistance.pl. Szkodę możesz zgłosić również poprzez portal SAXANA lub kontaktując się z Centrum Alarmowym.

Czy chodzenie po górach objęte jest ubezpieczeniem?
Trekking bez użycia sprzętu specjalistycznego i do wysokości 3 500 m n.p.m. objęty jest standardowym zakresem ubezpieczenia. Jeśli będzie to trekking z użyciem sprzętu specjalistycznego lub na wysokości powyżej 3 500 m n.p.m. niezbędne jest wykupienie rozszerzenia o sporty wysokiego ryzyka.
 
Czy jazda na nartach lub snowboard na oznakowanych trasach wymaga dodatkowego ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka?

Jazda na nartach i snowboardzie na oznakowanych trasach jest objęta ochroną w ramach ubezpieczenia bez konieczności wykupowania dodatkowego rozszerzenia.

Czy jest możliwość dokupienia rozszerzenia po wykupieniu polisy?
Nie, nie ma możliwości dokupienia rozszerzenia.
 
Czy jest możliwość otrzymania faktury za zakup polisy?
Zgodnie z paragrafem Ministra Finansów: „zgodnie z par. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wystawania faktur, polisa stanowi dokument równoważny fakturze”.
 
Czy jest możliwość rezygnacji z ubezpieczenia dla cudzoziemców w sytuacji odwołania podróży lub odrzucenia wniosku o wizę?

Klient ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.


 
Czy limity danych świadczeń są łącznie dla wszystkich czy dla jednej osoby?
Limity świadczeń zawartych w ubezpieczeniu przysługują na okres ubezpieczenia na jeden pojazd objęty ochroną oraz w przypadku świadczeń transport i zakwaterowanie każdej osobie ubezpieczonej z osobna.
Czy limity danych świadczeń są łącznie dla wszystkich czy dla jednej osoby?
Limity świadczeń zawartych w ubezpieczeniu przysługują każdej osobie ubezpieczonej z osobna.
Wyjątkiem jest dodatkowe ubezpieczenie rezygnacji z/przerwanie podróży, w którym limit jest łączny dla wszystkich ubezpieczonych.
Czy mogę ubezpieczyć się na wypadek rezygnacji z podróży z powodu zachorowania na COVID-19?
Tak, za opłatą dodatkowej składki ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie rezygnacji z/przerwania podróży, które swoim zakresem obejmuje zwrot poniesionych kosztów wyjazdu w przypadku konieczności jego odwołania z powodu zachorowania na COVID-19 lub objęcia izolacją łącznie do 45 000 zł. Można je wykupić w terminie do 30 dni przed wyjazdem  lub w dniu wykupienia wycieczki, jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni.
Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia jednorazowego?
Jeśli zawarłeś ubezpieczenie za pośrednictwem strony internetowej przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy,, której okres ubezpieczenia stanowi, co najmniej 30 dni, w terminie 30 dni od dnia zawarciu umowy. Wypowiedzenie umowy należy kierować na adres: kontakt@axa-assistance.pl.
 
Czy można i kiedy zrezygnować z ubezpieczenia rocznego na podróż wielokrotne?
Tak, przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym czasie, jednak z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.
 
Czy można przedłużyć ubezpieczenie?
Nie ma możliwości przedłużenia posiadanego ubezpieczenia, jeżeli przedłużamy wyjazd należy zakupić nową polisę.
 
Czy można również ubezpieczyć freeride?

Tak, freeride (narciarstwo lub snowboard poza oznakowanymi trasami) może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach sportów wysokiego ryzyka.

Czy można się ubezpieczyć podczas wyjazdu do pracy?
Tak, wyjazdy do pracy umysłowej pokrywa ubezpieczenie turystyczne Daleko od Domu już w podstawowym zakresie.
 
W przypadku wyjazdu do pracy fizycznej należy wykupić dodatkowe rozszerzenie o pracę fizyczną. Rozszerzenie to pokrywa wykonywane przez ubezpieczonego czynności w celu niezarobkowym (np. praktyki, wolontariat, szkolenia) lub zarobkowym (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), które opierają się głównie na sile mięśni oraz umiejętnościach manualnych lub praktycznych (np. czynności wykonywane z użyciem niebezpiecznych narzędzi, praca na wysokościach, remontowo-budowalna, praca pod ziemią, prace przy rozładunku w transporcie).
 
Czy można ubezpieczyć nurkowanie?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również nurkowanie. Ważne jest jednak, do jakiej głębokości nurkujesz. Dzielimy nurkowanie na kategorie sportowe w następujący sposób: nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości do 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem jest objęte podstawową ochrona ubezpieczeniową.

Zaś nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości poniżej 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sportów wysokiego ryzyka.

Czy można ubezpieczyć żeglarstwo podczas podróży?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również żeglarstwo, jednak rejsy powyżej 12 mil morskich od brzegu wymagają rozszerzenia ochrony o sporty wysokiego ryzyka.

Czy po zakupie ubezpieczenia otrzymam potwierdzenie, że polisa pokrywa koszty związane z Covid-19?
Tak, dokument posiada adnotację potwierdzającą, iż koszty medyczne związane z COVID-19 objęte są ubezpieczeniem. Adnotacja zawarta jest w języku polskim oraz angielskim.
Czy Polska należy do strefy geograficznej Europa?
Polska jest krajem położonym w Europie ale ubezpieczenie nie obejmuje ochroną jej terytorium.
Czy posiadanie ubezpieczenia medycznego podczas pobytu w Polsce jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla Cudzoziemców przebywających na terenie Polski lub kraju strefy Schengen, którzy nie są objęci publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie jest wymagane podczas składania wniosku o wizę krajową, wizę Schengen, Kartę Pobytu i zapewnia pokrycie kosztów leczenia podczas pobytu w Polsce lub kraju strefy Schengen.

Czy strefa Europa obejmuje całą Rosję? Czy w polisie może znaleźć się taka informacja?
Tak, strefa Europa obejmuje całe terytorium Rosji (zarówno jej europejską, jak i azjatycką cześć). Na polisie wskazany jest zakres terytorialny, dla którego ubezpieczenie jest ważne. Jeśli niniejsza informacja okaże się niewystarczająca, na życzenie możemy przygotować dodatkowe zaświadczenie w języku polskim lub angielskim.
*MSZ odradza wszelkie podróże do Rosji. Ubezpieczenie nie obejmuje podróży rozpoczętych po wydaniu tego ostrzeżenia do momentu jego odwołania.  
 
Czy strefa Polska i Europa obejmuje cały geograficzny obszar Europy?
Nie, strefa Polska i Europa nie obejmuje ochroną terytoriów, co do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie przed podróżą o najwyższym stopniu oraz terenu Białorusi, Mołdawii, Cypru i Kosowa.
Czy ubezpieczenie Daleko od domu obejmuje również podróże na terenie Polski?

Nie, ubezpieczenie to jest dedykowane dla podróży zagranicznych poza terytorium Polski.

Czy ubezpieczenie dla cudzoziemców obejmuje inne świadczenia poza kosztami leczenia?

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców przyjeżdzających do Polski lub kraju strefy Schengen obejmuje wyłącznie koszty medyczne. Ubezpieczenie nie posiada świadczeń typu NNW, Odpowiedzialności Cywilnej, ubezpieczenia lotu czy bagażu.

Czy ubezpieczenie dla Cudzoziemców AXA obejmuje zachorowanie na Covid-19?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Światową Organizację Zdrowia stwierdzającym, iż rozprzestrzenianie się koronawirusa osiągnęło status pandemii wszelkie polisy dla Cudzoziemców zakupione od daty 11.03.2020 nie obejmują zdarzeń związanych z pandemią Covid-19.


 
Czy ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców zapewnia pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski i Strefy Schengen?

Tak, ubezpieczenie dla cudzoziemców zapewnia opłatę niezbędnych z medycznego punktu widzenia i udokumentowanych kosztów leczenia i związane z nimi koszty assistance medycznego pokrywane na rzecz Ubezpieczonego, który musiał poddać się leczeniu w związku ze Zdarzeniem ubezpieczeniowym (nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek) do kwoty 60 000 €.

Czy ubezpieczenie moto assistance obejmuje rozładowanie akumulatora w pojeździe?
Tak, udzielimy Ci pomocy w przypadku rozładowania akumulatora w podróży w ramach limitów wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 
Czy ubezpieczenie obejmuje zdarzenia po spożyciu alkoholu?
Ubezpieczenie zakupione po 12.04.2023 r. zapewnia ochronę od kosztów leczenia i assistance oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku zdarzeń, do których doszło po spożyciu alkoholu do sumy ubezpieczenia.
 
Polisa nie obejmuje zdarzeń związanych z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu ani szkód wyrządzonych osobom trzecim po spożyciu alkoholu (OC).
 
Czy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej działa w przypadku uszkodzenia wynajętego pojazdu?
Nie, ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane przez użytkowanie, posiadanie lub prowadzenie pojazdów silnikowych i bezsilnikowych, jednostek pływających lub samolotów oraz wszelkiego rodzaju lotni przez Ubezpieczonego, za wyjątkiem rowerów, wózków dziecięcych i nadmuchiwanych łódek.
 
Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody wyrządzone podczas wykonywania obowiązków służbowych?

Nie, ubezpieczenie odpowiedzialności nie obejmuje odpowiedzialności zawodowej, czy szkód powstałych w związku z wykonywaniem pracy.

Czy ubezpieczenie podróże wielokrotne po roku się przedłuży automatycznie?
W przypadku braku rezygnacji( w formie pisemnej) w terminie najpóźniej 7 dni przed zakończeniem danego okresu ubezpieczenia polisa automatycznie zostaje przedłużona na następny rok.
 
Czy ubezpieczenie podróżne jest skuteczne w dniu zawarcia umowy?

Ubezpieczenie podróżne może wystartować w dniu zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż po 4 godzinach od zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje ciążę?

Ubezpieczenie podróżne obejmuje komplikacje podczas ciąży do 26 tygodnia włącznie. Powikłania mające miejsce w późniejszych tygodniach ciąży lub poród nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje ratownictwo górskie i transport helikopterem?

Tak, w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku gwarantujemy pokrycie kosztów interwencji pogotowia górskiego, czy transportu helikopterem.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje również terytorium Egiptu?

Tak, strefa Europa, obejmuje wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego, tj. Algierię, Cypr, Egipt, Gruzję, Izrael, Liban, Libię, Maltę, Maroko, Syrię, Tunezję, Turcję oraz Wyspy Kanaryjskie, a ponad to Rosję (w tym jej azjatycką część).

Czy ubezpieczenie zapewni mi pomoc również podczas podróży krajowej?
Tak, terytorium Polski jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Zorganizujemy świadczenia jeśli do zdarzenia dojdzie podczas podróży co najmniej 20 km od miejsca zamieszkania kierowcy.
Czy w ubezpieczeniu dla cudzoziemców AXA Partners można objąć ochroną bliskich, np. małżonka i dzieci?

Ubezpieczenie medyczna dla obcokrajowców można wykupić dla małżonka, partnera, dzieci, rodziców, dziadków na cały okres ich pobytu w Polsce lub w kraju strefy Schengen nie dłużej jednak niż 12 miesięcy. Osoby niepełnoletnie mogą również zostać również objęte ubezpieczeniem, jednakże w takiej sytuacji osobą ubezpieczającą musi być osoba pełnoletnia, rodzic lub prawny opiekun, a osobą ubezpieczoną osoba niepełnoletnia.

Czy walizka jest objęta ubezpieczeniem z ubezpieczenia bagażu?
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny, czyli rzeczy osobiste użytkowane zwykle podczas podróży zagranicznej, będące własnością ubezpieczonego i które zabrał on ze sobą w podróż, ewentualnie rzeczy, które zostały przez niego nabyte w udokumentowany sposób w trakcie podróży zagranicznej. Sama walizka nie jest objęta ubezpieczeniem.
Does health insurance for foreigners works only in Poland or in whole Schengen Area?

Health insurance for foreigners operates in the entire Schengen area. This insurance does not work only in the country of residence of the Insured.


 
Does the insurance cover other benefits apart from medical expenses?
Medical insurance for foreigners coming to Poland or to a Schengen Zone country covers only medical expenses. The insurance does not include personal accident insurance, civil liability insurance, flight or baggage insurance.
 
Does the insurance for Foreigners cover contracting Covid-19?
According to the announcement published by the World Health Organization stating that the spread of the coronavirus has reached pandemic status any Foreign National policies purchased from the date of 11.03.2020 do not cover Covid-19 pandemic related events. 
 
Does the medical insurance cover the costs of treatment in Poland and in the Schengen Area?
Yes, the insurance ensures payment of medically necessary and documented medical expenses and the related costs of medical assistance covered for the Insured who had to undergo treatment due to an Insurance Event (sudden illness or personal accident) up to the amount of 60 000 €.
For how long can a student buy insurance?
University students can purchase insurance for a maximum period of 3 years.
 
For what insurance amount should I buy medical insurance when applying for a national visa or Schengen visa?
Insurance for the amount of at least €30,000 should be enclosed with the application for a visa. AXA Assistance has an offer, where the sum insured is €60,000. 
Gdzie mogę sprawdzić status zgłoszonej na stronie szkody?
Status szkody można sprawdzić pod linkiem wpisując w formularzu numer szkody otrzymany e-mailem oraz hasło, otrzymane smsem.
In which language are the documents issued?
The document confirming the conclusion of the insurance is issued in Polish and English.
Is it obligatory to have medical insurance during a stay in Poland?
The insurance is obligatory for foreigners staying in Poland or in a Schengen country, who are not covered by public health insurance. The insurance is required when applying for a national visa, Schengen visa or a Stay Card and ensures coverage of medical expenses during your stay in Poland or in a Schengen State.
Is it possible to resign from the insurance in case of cancellation of the travel or rejection of visa application?
The Client has the right to withdraw from the insurance contract within 30 days from the date of its conclusion.
Jak mam postępować w razie choroby lub wypadku?

W razie choroby lub wypadku należy skontaktować się z Centrum Alarmowym pod : +48 22 575 98 48 a my zajmiemy się organizacją pomocy medycznej lub likwidacją szkody w przypadku opłacenia kosztów w własnym zakresie. Druk Zgłoszenia Szkody z tytułu opłaconych kosztów medycznych można otrzymać drogą e-mail po zgłoszeniu zdarzenia w Centrum Alarmowym. Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o refundację poniesionych kosztów medycznych, czyli raport medyczny oraz rachunek można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: likwidacja@axa-assistance.pl.

Jak można zgłosić szkodę?

Szkodę z ubezpieczenia podróżnego można zgłosić za pomocą portalu SAXANA. Status szkody można sprawdzić pod linkiem tutaj wpisać numer szkody otrzymany e-mailem oraz hasło otrzymane smsem.

Jaki adres wpisać podczas zakupu ubezpieczenia dla obcokrajowców?

Jako adres należy wpisać adres stałego zamieszkania (w kraju pochodzenia), w adresie do korespondencji istnieje możliwość wpisania adresu aktualnego pobytu w Polsce lub kraju strefy Schengen.

Jaki jest zakres ubezpieczenia dla Obcokrajowców?

Ubezpieczenie dla Cudzoziemców obejmuje:

  • badania niezbędne do postawienia diagnozy,
  • udzielenie niezbędnej pomocy lekarskiej,
  • pobyt w szpitalu,
  • koszty przepisanych leków,
  • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrego bólu zębów (limit 200€),
  • transportu do placówki medycznej,
  • transportu od lekarza do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami,
  • transport z placówki medycznej do miejsca pobytu (zasadny z przyczyn medycznych),
  • transportu do kraju stałego zamieszkania (repatriacja),
  • transportu zwłok do kraju stałego zamieszkania.
Jaki pojazd mogę ubezpieczyć?
Ubezpieczeniem, można objąć samochód osobowy, którym podróżuje Ubezpieczony, stanowiący jego własność lub w stosunku, do którego przysługuje mu prawo jego użytkowania, zarejestrowany w Polsce o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton i nie starszy niż 12 lat (według roku produkcji). Pojazd musi być dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne. Pojazdy wykorzystywane w celach zarobkowych nie mogą zostać ubezpieczone w ramach ubezpieczenia moto assistance.
Jaki wariant działa dla podróży odbywanych do Ukrainy?
Wszystkie warianty ubezpieczenia zapewnią ochronę na terenie Ukrainy w zakresie wskazanym w polisie i ogólnych warunkach ubezpieczenia.
AXA Partners posiada zarówno lokalnego partnera jak i przedstawicielstwo w Ukrainie.
*MSZ odradza wszelkie podróże do Ukrainy. Ubezpieczenie nie obejmuje podróży rozpoczętych po wydaniu tego ostrzeżenia do momentu jego odwołania.
 
Jakie sporty uznane są za sporty wysokiego ryzyka?
Sporty wysokiego ryzyka to wyczynowe uprawianie sportów oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc o ekstremalnych warunkach klimatycznych; a także dyscypliny sportowe, których uprawienie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka i/lub zawierają elementy akrobacji, w szczególności: downhill, dyscypliny związane z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej, freedive, gokarty, futbol, kajakarstwo i rafting stopnia trudności WW3– WW5, kitesurfing i wszystkie jego odmiany, kolarstwo górskie, łucznictwo, maraton (w tym półmaraton i ultramaraton), jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z aparatem oddechowym powyżej 10 m (z instruktorem lub wymaganym certyfikatem), rugby, speleologia, sporty motorowe (oprócz quadów i skuterów), sztuki i sporty walki, trekking z użyciem sprzętu specjalistycznego lub na wysokości powyżej 3 500 m n.p.m., via ferrata stopnia trudności B do E, wieloboje, wspinaczka, żeglarstwo powyżej 12 mil morskich od brzegu.
Jestem za granicą czy mogę zakupić ubezpieczenie?
Zakup ubezpieczenia turystycznego jest możliwy niezależnie od miejsca pobytu, natomiast ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się po upływie 4 godzin od chwili opłacenia składki jeżeli ubezpieczenie zostanie wykupione w dniu, w którym ma ono obowiązywać.
Już jestem w podróży, czy mogę zakupić ubezpieczenie?
Polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia wysyłamy na wskazany adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu zakupu ubezpieczenia.
Kiedy i w jaki sposób otrzymam dokumenty ubezpieczenia moto assistance?
Polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia wysyłamy na wskazany adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu zakupu ubezpieczenia.
Kiedy i w jaki sposób otrzymam dokumenty ubezpieczenia podróżnego?
Polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia wysyłamy na wskazany adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu zakupu ubezpieczenia.
Kiedy może rozpocząć się ubezpieczenie moto assistance?
Ubezpieczenie moto assistance może wystartować kolejnego dnia po zawarciu umowy. W przypadku zakupu polisy po rozpoczęciu podróży ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się po 5 dniach od zapłacenia składki.
Kiedy otrzymam polisę ubezpieczenia dla obcokrajowców?

Dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia dla cudzoziemców zostaną wysłane zaraz po zaksięgowaniu wpłaty, przy płatności przelewem może to zająć do 2-3 dni robocze przy płatnościach kartą do 24 godzin. W sytuacji nieotrzymania dokumentów należy wysłać potwierdzenia opłaty do Działu Polis na adres e-mail: kontakt@axa-assistance.pl powołując się na numer ubezpieczenia bądź dane ubezpieczonego ( imię, nazwisko, data urodzenia). 


 
Kto może skorzystać z ubezpieczenia dla cudzoziemców AXA Partners?

Z oferty ubezpieczenia dla Obcokrajowców mogą skorzystać studenci, pracownicy, turyści, osoby w podróży służbowej, którzy przyjeżdżają do Polski lub kraju strefy Schengen indywidualnie lub w ramach agencji pracy. Jeśli jesteś Cudzoziemcem, który przyjeżdża do Polski - to ubezpieczenie jest dla Ciebie.
 

Kto zostanie ubezpieczony w ramach ubezpieczenia moto assistance?
Ubezpieczeniem zostaje objęty pojazd, jego kierowca oraz wszyscy pasażerowie podróżujące nim w momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego (np. awarii, wypadku, uszkodzenia ogumienia).
Na jaką pomoc mogę liczyć w podróży?

Świadczenia realizowane w ramach ubezpieczenia to: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, odholowanie pojazdu do warsztatu lub miejsca zamieszkania, postój na parkingu strzeżonym, zapewnienie samochodu zastępczego, dostarczenie paliwa, wymianę kół oraz pomoc tłumacza.

Jeśli zajdzie taka potrzeba kierowcy i pasażerom zapewnimy zakwaterowanie w hotelu na czas dokonania naprawy pojazdu w warsztacie jak również transport do docelowego miejsca podróży lub powrotny do miejsca zamieszkania.
Na jaką sumę ubezpieczenia należy zakupić ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców, jeśli składany jest wniosek o wizę krajową lub wizę Schengen?

Do wniosku o wizę należy dołączyć ubezpieczenie na sumę minimum 30 000 €. AXA Assistance posiada ofertę gdzie suma kosztów leczenia wynosi 60 000 €.

Na jaki okres może student zakupić ubezpieczenie dla cudzoziemców?

Studenci wyższej uczelni mogą zakupić ubezpieczenie dla obcokrajowców maksymalnie na okres studiów, nie dłużej niż 3 lata.


 
Posiadam OC wykupione w innej firmie czy mogę wykupić moto assistance AXA?
Tak, ubezpieczenie moto assistance można wykupić niezależnie od posiadanego ubezpieczenia OC.
Przy zakupie polisy wpisałem, jako kraj docelowy Włochy a w podsumowaniu pojawia się Europa?

Wpisanie konkretnego kraju pozwala systemowi na dobranie odpowiedniej strefy geograficznej. Kupując ubezpieczenie dla danej strefy jesteś ubezpieczony we wszystkich krajach, które dana strefa obejmuje z wyłączeniem Polski i kraju stałego zamieszkania (w tym wypadku ubezpieczenie pokryje wyjazd zarówno do Włoch jak i pozostałe kraje wyszczególnione w strefie Europa).

Ubiegając się o wizę w Polsce lub w strefie Schengen, na jaki okres należy wykupić ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców?

Ubezpieczenie dla obcokrajowców powinno zostać zawarte na okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski i Strefy Schengen, jednakże może ono być zawarte na okres maksymalnie roku (z wyłączeniem studentów i osób w podróży służbowej). Na okres powyżej jednego roku ubezpieczenie może zostać zakupione wyłącznie przez studenta lub osoby w podróży służbowej.

W jakich krajach działa ubezpieczenie?
Ubezpieczenie może być aktywne w trzech różnych strefach geograficznych.

Europa – region geograficzny Europy, a ponadto kraje basenu Morza Śródziemnego tj. Algieria, Cypr, Egipt, Gruzja, Izrael, Liban, Libia, Malta, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie i Rosja (w tym jej azjatycka część);

Świat bez USA i Kanady – wszystkie państwa świata, wyłączając terytorium USA i Kanady.

Świat – wszystkie państwa świata.
 
Ubezpieczenie nie obejmuje ochroną terenu Polski i kraju stałego zamieszkania, Antarktydy, Arktyki oraz obszarów położonych na wysokości powyżej 6500 m n.p.m., a także terytoriów, co do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie przed podróżą o najwyższym stopniu.
W jakich krajach działa ubezpieczenie?
Ubezpieczenie może być aktywne w dwóch różnych strefach geograficznych.
Polska – całe terytorium Polski

Polska i Europa – region geograficzny Europy rozumiany jako terytoria następujących państw: Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji (tylko europejska część), Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (europejska część), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.


Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną terytoriów, co do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie przed podróżą o najwyższym stopniu oraz terenu Białorusi, Mołdawii, Cypru i Kosowa.
W jakim języku są wydawane dokumenty?

Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia dla obcokrajowców jest wydawany w języku polskim oraz angielskim


 
W jakim języku wystawiana jest polisa?
Nie ma możliwości przedłużenia posiadanego ubezpieczenia, jeżeli przedłużamy wyjazd należy zakupić nową polisę.
What address should be entered while purchasing the insurance?
The address should be written as the address of permanent residence (in the country of origin), in the correspondence address there is a possibility to write the address of current stay in Poland or in a Schengen country. 
What is the insurance coverage for Foreigners?
The insurance covers: 
-examinations necessary for diagnosis,
-the necessary medical assistance,
-hospital stay,
-prescribed medication,
-dental treatment in case of acute toothache (limit €200),
-transport to the medical facility,
-transport from doctor to medical facility or between facilities,
-transport from the medical institution to the place of stay (justified for medical reasons),
-transport to country of permanent residence (repatriation),
-transport of corpses to the country of permanent residence.
What should I do in case of illness or accident?
In the case of illness or accident contact the Emergency Centre on : +48 22 575 98 48 and we will arrange medical assistance or settle the claim if you pay the costs yourself. You can receive the Loss Report Form for paid medical costs by e-mail after reporting the incident in the Alarm Center. The required documents in case of applying for reimbursement of incurred medical costs, i.e. a medical report and a bill, can also be sent by e-mail to: likwidacja@axa-assistance.pl. 
When applying for a visa in Poland or Schengen Area, for what period should I buy medical insurance?
The insurance should be taken out for the period of the foreigner's planned stay in Poland and the Schengen Area but it can be taken out for a maximum of one year (except for students and persons on business trips). For a period exceeding one year, the insurance can be purchased only by a student or a person on business trip. 
When will I receive the policy?
The documents confirming the insurance will be sent as soon as the payment is recorded, in case of payment by bank transfer it may take up to 2-3 working days and in case of payment by card up to 24 hours. If you do not receive the documents, please send the payment confirmation to the Policy Department via e-mail: kontakt@axa-assistance.pl referring to the insurance number or the insured person's data (name, surname, date of birth).  
Who can get the insurance?
The offer is available to students, employees, tourists, people on business trips who come to Poland or a Schengen country individually or in the framework of an employment agency.